+84-4-37450188

Ba công khai

Tập huấn công tác Thanh tra và pháp chế năm 2016

Tập huấn công tác Thanh tra và pháp chế năm 2016

Nhằm tăng cường năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ viên chức và công tác viên thực hiện công tác thanh tra và pháp chế, Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, tiếp công dân và xử lý đơn, thư năm 2016....

Xem tiếp