+84-4-37450188

Ba công khai

Ngày: 25/07/2016 05:27

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
1.1. Cam kết chất lượng giáo dục
a) Công khai thông tin về nội dung và chuẩn chất lượng nghề nghiệp của từng chương trình đào tạo:
- Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đối với người học;
- Mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp;
- Chuẩn chất lượng nghề nghiệp;
- Nội dung các chương trình đào tạo mà đơn vị đào tạo thực hiện.
b) Thông tin về đội ngũ giảng viên, cố vấn học tập
- Danh sách giảng viên tham gia chương trình đào tạo (chức danh, học vị, môn học đảm nhiệm);
- Cố vấn học tập (chức danh, học vị);
- Trách nhiệm của giảng viên và cố vấn học tập;
c) Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở đơn vị đào tạo.
1.2. Chất lượng giáo dục thực tế
a) Qui mô đào tạo.
b) Đội ngũ giảng viên và trợ giảng.
c) Giáo trình, tài liệu và địa chỉ tìm kiếm các tài liệu tương ứng của các môn học trong chương trình đào tạo (Biểu mẫu 2-ĐHQGHN).
d) Đề cương chi tiết của các môn học trong chương trình đào tạo.
e) Đồ án, khoá luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:công khai tên đề tài, họ và tên người thực hiện và người hướng dẫn, nội dung tóm tắt.
f) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
2.1. Cơ sở vật chất
2.2. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ
2.3. Tỉ lệ sinh viên/giảng viên
3. Công khai thu chi tài chính
3.1. Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính.
3.2. Mức thu học phí và các khoản thu khác cho một tín chỉ hoặc cho từng năm học và dự kiến cho toàn bộ khóa học.
3.3. Kế hoạch phân bổ sử dụng nguồn thu học phí, trong đó có phần trích để tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng.
3.4. Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học (số lượng học bổng và tổng số tiền tương ứng, tổng số tiền học bổng ngoài ngân sách nhà nước).
3.5. Các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác.