+84-4-37450188

Chương trình hội thảo về đào tạo, đảm bảo chất lượng của tổ chức SHARE

Ngày: 12/04/2018 08:37

ĐHQGHN nhận được thư mời của tổ chức European Union Support to Higher Education in The ASEAN Region (SHARE) mời tham gia chương trình hội thảo liên quan đến đào tạo, đảm bảo chất lượng.

Thông tin tại Hội thảo xem chi tiết tại đây