Cơ cấu tổ chức

1.Cơ cấu tổ chức

2. Ban chủ nhiệm

GS.TS.NGND Trương Việt Dũng - Chủ nhiệm Khoa

 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh

Phó chủ nhiệm

PGS.TS. Trần Bình Giang

Phó chủ nhiệm

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

Phó chủ nhiệm

PGS.TS. Đinh Đoàn Long

  Phó Chủ nhiệm

 

PGS.TS. Phạm Trung Kiên

Phó chủ nhiệm

 

PGS.TS. Trịnh Hoàng Hà

 Phó Chủ nhiệm

3. Phòng chức năng

3.1. Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên

ThS. Nguyễn Đắc Dũng

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Lệ Hà

Phó Trưởng phòng

3.2. Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác Quốc tế

TS. Dương Thị Ly Hương

Trưởng phòng

TS. Vũ Thị Thơm

Phó trưởng phòng

3.3. Phòng Tổ chức - Hành chính

ThS. Hà Thị Thanh Hương

Phó trưởng phòng

ThS. Trần Văn Thanh

Phó trưởng phòng

3.4 Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

4.Các bộ môn