+84-4-37450188

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2017

Nhằm mục đích cung cấp kiến thức, kỹ năng giúp chuyên viên của các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc, đồng thời có thêm cơ sở để các đơn vị xem xét bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học Nội vụ - Bộ Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng...

Xem tiếp