+84-4-37450188

Học bổng cấp trường

Ngày: 25/07/2016 07:08

HỌC BỔNG CẤP TRƯỜNG

Danh sách các học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội được đăng tải trên các trang sau:

- Trang về nguồn học bổng trong nước của Đại học Quốc gia Hà Nội: http://vnu.edu.vn/home/?C2167/N905/Nguon-hoc-bong-trong-nuoc.htm

- Trang về nguồn học bổng từ nước ngoài của Đại học Quốc gia Hà Nội: http://vnu.edu.vn/home/?C2168/N906/Nguon-hoc-bong-tu-nuoc-ngoai.htm

- Trang về quy định quản lý và sử dụng học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội: http://vnu.edu.vn/home/?C2203

 

Mọi sinh viên của Khoa Y Dược nếu đủ điều kiện đều có thể xem mẫu đơn đăng ký học bổng trên các trang thông tin trên. Sinh viên gửi đơn đăng ký xét nhận học bổng về Ban Chính trị và Công tác HSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng dẫn trên trang web của Đại học Quốc gia Hà Nội.