+84-4-37450188

Về việc cấp học bổng cho lưu học sinh diện Hiệp định Khoa Y Dược Kỳ II năm học 2016-2017

Ngày: 18/04/2017 21:27

  1. Nội dung

STT

Họ và tên

Mã SV

Ngày sinh

Khóa

Lớp

Số tiền (VNĐ)

1

Khamchaleune Vilyvong

14100170

23/2/1995

QH.2014.Y

Y đa khoa

18.960.000

2

Viengchaleune Vilyvong

14100169

23/02/1995

QH.2014.Y

Y đa khoa

18.960.000

 

Cộng

 

 

 

 

37.920.000

 

Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng.

2. Thời gian và địa điểm nhận kinh phí

- Thời gian: Từ ngày 24/4/2017 đến hết ngày 28/4/2017 (không kể ngày lễ, ngày

nghỉ)

+ Buổi sáng: Từ 8h30 đến 11h30 + Buổi chiều: Từ 14h30 đến 16h30

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính P304 nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy,

Hà Nội. Yêu cầu sinh viên đến nhận đúng thời hạn trên và photo 01 bản thẻ sinh viên

(mang thẻ gốc để đối chiếu)./.