+84-4-37450188

Thông báo

Giới thiệu Sinh viên tham dự Chương trình giao lưu mùa hè CASEUF năm 2017 tại Nhật Bản

Giới thiệu Sinh viên tham dự Chương trình giao lưu mùa hè CASEUF năm 2017 tại Nhật Bản

Để góp phần vào hoạt động giao lưu Sinh viên Quốc tế có ý nghĩa cũng như góp phần thúc đẩy giao lưu hòa nhập với Mạng lưới các trường đại học trong khối ASEAN - EU. Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thư mời của Đại học Nữ Fukuoka (CASEUF) Nhật Bản với nội dung "Giới thiệu Sinh viên tham dự Chương trình giao lưu mùa hè CASEUF năm 2017 tại Nhật Bản" 

Xem tiếp