+84-4-37450188

Đào tạo liên tục

tuyển sinh lớp nắn chỉnh nha cơ bản khóa 3

tuyển sinh lớp nắn chỉnh nha cơ bản khóa 3

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Nắn chỉnh nha cơ bản” như sau:

Xem tiếp