+84-4-37450188

Thành viên trong ban chủ nhiệm khoa

Ngày: 22/07/2016 21:56

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 Chủ nhiệm khoa:GS.TS Lê Ngọc Thành

  Phó chủ nhiệm phụ trách khoa: PGS.TS Nguyễn Thanh Hải

    Phó chủ nhiệm phụ trách khoa, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động và công tác của Khoa Y Dược theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động lớn, quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Khoa Y Dược - ĐHQGHN.

 Phụ trách lĩnh vực công tác: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Trưởng bộ môn Bào chế.

 

   


Phó chủ nhiệm kiêm nhiệm khoaGS.TS. Trần Bình Giang

    Giám đốc bệnh viện hữu nghị Việt Đức

 

  


Phó chủ nhiệm Kiêm nhiệm khoaPGS.TS Nguyễn Quốc Anh

   Giám đốc bệnh viện Bạch Mai

 

 


 

Phó chủ nhiệm khoaPGS. TS Phạm Trung Kiên

Phụ trách lĩnh vực công tác: Phụ trách công tác Đào tạo

 

 

  


 

Phó chủ nhiệm khoa:  PGS. TS Phạm Như Hải

Phụ trách lĩnh vực công tác: Phụ trách hợp tác Phát triển 

 

  


 

Phó chủ nhiệm khoa:  PGS. TS Đinh Đoàn Long

Phụ trách lĩnh vực công tác: Phụ trách Khoa học Công nghệ

 


Phó chủ nhiệm khoa:  PGS. TS. Trịnh Hoàng Hà

Giám đốc bệnh viện ĐHQG