+84-4-37450188

Thành viên trong ban chủ nhiệm khoa

Ngày: 22/07/2016 21:56

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  Phó chủ nhiệm phụ trách khoa: PGS. Nguyễn Thanh Hải

    Phó chủ nhiệm phụ trách khoa, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động và công tác của Khoa Y Dược theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ, hoạt động lớn, quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Khoa Y Dược - ĐHQGHN.

 Phụ trách lĩnh vực công tác: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Trưởng bộ môn Bào chế.

 

   


Phó chủ nhiệm kiêm nhiệm khoaGS.TS. Trần Bình Giang

    Giám đốc bệnh viện hữu nghị Việt Đức

 

  


Phó chủ nhiệm Kiêm nhiệm khoa:  GS.TS Nguyễn Quốc Anh

   Giám đốc bệnh viện Bạch Mai

 

 


 

Phó chủ nhiệm khoaPGS. Phạm Trung Kiên

Phụ trách lĩnh vực công tác: Phụ trách công tác Đào tạo

 

 

  


 

Phó chủ nhiệm khoa:  PGS. Phạm Như Hải

Phụ trách lĩnh vực công tác: Phụ trách hợp tác Phát triển 

 

  


 

Phó chủ nhiệm khoa:  PGS. Đinh Đoàn Long

Phụ trách lĩnh vực công tác: Phụ trách Khoa học Công nghệ

 


Phó chủ nhiệm khoa:  PGS. TS. Trịnh Hoàng Hà

Giám đốc bệnh viện ĐHQG