+84-4-37450188

Thành viên trong ban chủ nhiệm khoa

Ngày: 22/07/2016 21:56

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 Chủ nhiệm khoa:GS.TS Lê Ngọc Thành

Phụ trách công việc :

 • Tổ chức, Hành chính.
 • Kế hoạch, Tài chính

 

  Phó chủ nhiệm khoa: PGS.TS Nguyễn Thanh Hải

  Phụ trách công việc :

 • Khảo thí
 • Đảm bảo chất lượng

   


  Phó chủ nhiệm khoa (kiêm nhiệm): GS.TS Trần Bình Giang

  Phụ trách công việc :

 • Thực tập lâm sàng cho sinh viên

 

 

  


  Phó chủ nhiệm khoa (kiêm nhiệm) : PGS.TS Nguyễn Quốc Anh

  Phụ trách công việc :

 • Thực tập lâm sàng cho sinh viên

 

 

 


 

  Phó chủ nhiệm khoa: PGS.TS Nguyễn Trung Kiên

  Phụ trách công việc :

 • Đào tạo đại học
 • Công tác học sinh sinh viên

 

 

  


 

  Phó chủ nhiệm khoa: PGS.TS Phạm Như Hải

  Phụ trách công việc :

 • Hợp tác phát triển
 • Đào tạo liên tục, Đào tạo sau đại học
 • Các hoạt động cung cấp dịch vụ

 

  


 

  Phó chủ nhiệm khoa: PGS.TS Đinh Đoàn Long

  Phụ trách công việc :

 • Khoa học công nghệ
 • Phát triển Labo chuyên ngành

 


  Phó chủ nhiệm khoa (kiêm nhiệm) : PGS.TS Trịnh Hoàng Hà

  Phụ trách công việc :

 • Thực tập lâm sàng cho sinh viên
 • Trang thiết bị Khoa tại bệnh viện