+84-4-37450188

Bộ môn Y Dược học cơ sở

Cập nhật: 16/08/2016 10:04

Giới thiệu chung: là Bộ môn ghép của nhiều Bộ môn chuyên ngành y học cơ sở, đảm nhiệm dạy và nghiên cứu trong phạm vi 16 môn họ

Chủ nhiệm bộ môn: PGS. TS. Đinh Đoàn Long

Các môn học điển hình: Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Miễn dịch, Sinh lý bệnh, Giải phẫu bệnh…