+84-4-37450188

DANH SÁCH PHÒNG BAN THUỘC KHOA Y DƯỢC

Ngày: 08/03/2018 04:08

DANH SÁCH PHÒNG BAN THUỘC KHOA Y DƯỢC

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Điện thoại : 024-3745.0188 nhánh 308

Phụ trách phòng : Lê Thị Luyến

 

Danh sách cán bộ phòng TCCB xem tại đây.

 

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Điện thoại : 024-3745.0188 nhánh 320

Phụ trách phòng : Trần Văn Thanh

 

Danh sách cán bộ phòng HCTH xem tại đây.

 

  


 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Điện thoại : 024-3745.0188 nhánh 314

Phụ trách phòng: ThS. Ngô Lan Anh

 

Danh sách cán bộ phòng Tài chính kế toán Xem tại đây

 

  

PHÒNG ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Điện thoại : 024-3745.0188 nhánh 301

Trưởng phòng: PGS.TS. Dương Thị Ly Hương

 

Danh sách cán bộ phòng Đào tạo & Công tác HSSV Xem tại đây

 

  

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Điện thoại : 024-3745.0188 nhánh 302

Phó trưởng phòng: PGS.TS. Bùi Thanh Tùng

 

Danh sách cán bộ phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển xem tại đây.