+84-4-37450188

DANH SÁCH PHÒNG BAN THUỘC KHOA Y DƯỢC

Ngày: 08/03/2018 04:08

DANH SÁCH PHÒNG BAN THUỘC KHOA Y DƯỢC

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Phó trưởng phòng: Trần Văn Thanh

Chức năng nhiệm vụ: 

 

Danh sách cán bộ phòng Hành chính xem tại đây.

 

 

 


 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trưởng phòng: ThS. Ngô Lan Anh

Chức năng nhiệm vụ phòng Tài chính kế toán

Danh sách cán bộ phòng Tài chính kế toán Xem tại đây

 

  

PHÒNG ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Trưởng phòng: PGS.TS. Dương Thị Ly Hương

Chức năng nhiệm vụ phòng Đào tạo

Danh sách cán bộ phòng Đào tạo & Công tác HSSV Xem tại đây

 

  

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Phó trưởng phòng: PGS.TS. Bùi Thanh Tùng

Nhiệm vụ: 

Danh sách cán bộ phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển xem tại đây.