+84-4-37450188

Chiến lược phát triển

Chiến lược xây dựng và phát triển khoa học công nghệ đến năm 2020 tầm nhìn 2030

Chiến lược xây dựng và phát triển khoa học công nghệ đến năm 2020 tầm nhìn 2030

Khoa học và công nghệ thế giới đã trở thành lực lượng sản xuất hiện đại, là động lực phát triển và là nền tảng của nền kinh tế tri thức của các quốc gia. Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ xác định “ phát triển...

Xem tiếp