+84-4-37450188

Đại học EWHA, Hàn Quốc

Ngày: 27/07/2016 02:04

Từ năm 2011, Khoa Y Dược, ĐHQGHN và Đại học EWHA đã thiết lập mối quan hệ hợp tác, trong đó đặc biệt chú trọng tới những vấn đề trao đổi sinh viên và cùng nhau thực hiện các hoạt động cộng đồng như khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho nhân dân ở những nghèo…

Ngày 25/02/2012, Khoa Y Dược ĐHQGHN và khoa Dược Đại học EWHA đã cùng nhau ký Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về việc trao đổi sinh viên, theo đó sinh viên ngành dược của hai bên sẽ tham gia vào những khóa lâm sàng ngắn ngày ở nước bạn.