+84-4-37450188

Các bài báo công trình nghiên cứu năm 2012

Ngày: 25/07/2016 07:43

CÁC BÀI BÁO, CÔNG TRÌNH

 

Danh mục các bài báo công bố năm 2012 của khoa Y Dược

 

 

STT

Tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

1.

Nguyễn Thanh Hải

Nghiên cứu một số ảnh hưởng tới độ hòa tan của viên nén nifedipin

Tạp chí dược học; số 428, 12/2011; trang 19 - 21

2.

Nguyễn Thanh Hải

Nghiên cứu điều chế Zein và ứng dụng bào chế thuốc giải phóng kéo dài

Tạp chí dược học; số 433, 05/2012

3.

Trịnh Hoàng Hà

Phạm Trung Kiên

Nông Văn Ngọ

Kết quả bổ sung dinh dưỡng bằng sữa đậu nành cho trẻ em tại Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

Tạp chí Y học thực hành (806) – số 2/2012

4.

Trần Văn Tuyến

Phạm Trung Kiên

Trịnh Hoàng Hà

Công tác phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Tạp chí Y học thực hành (806) – số 2/2012

5

Suzuki, S; Hoa, P. T. P.

 

Distribution of quinolones, sulfonamides, tetracyclines in Aquatic environment and antibiotic resistance in Indochina

Front. Microbio. - Antimicrobials, Resistance and Chemotherapy. Accepted in Feb 07, 2012 and in a publication process. Review article. published: xxFebruary2012 doi:10.3389/fmicb.2012.00067.

 

6

Nguyen Duc Quang,Phan Thi Phuong Hoa, Dao Van Tan and Nguyen Van Thang

Nucleotide variation at the methionine synthase locus in an endangered tree species, Fokienia hodginsii(Cupressaceae) in Vietnam.

 

African Journal of Biotechnology. Vol.11 (34), pp. XXX-XXX, June 2012.

7

Nguyễn Thanh Hải và cộng sự

Nghiên cứu sử dụng cốt thân nước bào chế viên metformin giải phóng kéo dài

 

Tạp chí dược học; số 436, 08/2012

8

Nguyen Thanh Hai

Production of anti-malaria drugs in Vietnam

Proceeding of International Conference: “Overcoming

Intractable Infectious Diseases Prevalent in Asian Countries”, Tokyo, 29 – 30/October, 2012

9

Trương Việt Dũng

Bảo hiểm y tế ở Việt Nam những thách thức và vai trò của nhà kinh tế y tế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học kinh tế y tế lần thứ hai, trang 44, 2012.

10

Nguyễn Thị Huyền Linh, Trương Việt Dũng

Phân tích phí điều trị dựa trên số liệu sẵn có tại bệnh viện

Kỷ yếu Hội nghị khoa học kinh tế y tế lần thứ hai, trang 107, 2012.

11

Trịnh Hoàng Hà, và cộng sự

Nghiên cứu chi phí điều trị nội trú tại Bệnh viện Bư