+84-4-37450188

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngày: 23/07/2016 10:15

CÁC ĐỀ TÀI CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

  1. Các đề tài nhóm A

 

  1. Các đề tài nhóm B
STT Tên đề tài Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện
01 Nghiên cứu xây dựng vườn bảo tồn nguồn gen cây thuốc quí ở khu vực Ba Vì nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải 2012-2013
02 Nghiên cứu nhu cầu đào tạo cử nhân Tâm lý lâm sàng cho các cơ sở y tế tại ĐHQGHN PGS.TS. Phạm Trung Kiên 2012-2013