+84-4-37450188

Đề tài cấp cơ sở

Ngày: 23/07/2016 11:35

TT Tên đề tài Người chủ trì Thời gian
01 Nghiên cứu các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện liên thông liên kết trong đào tạo bác sỹ đa khoa và dược sỹ tại ĐHQGHN ThS. Nguyễn Thị Lệ Hà 2012
02 Nghiên cứu tiềm năng liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện về NCKH và cung ứng dịch vụ y tế trong ĐHQGHN TS. Trịnh Hoàng Hà 2012