+84-4-37450188

Thông báo về mức thu học phí HK I năm 2017 - 2018

Ngày: 29/11/2017 04:37

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-KYD ngày 21/01/2016 của Chủ nhiệm Khoa Y Dược về mức thu học phí đối với sinh viên diện ngoài Ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-KYD ngày 22/11/2017 của Chủ nhiệm khoa Y Dược về mức thu học phí năm học 2017-2018;

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

  1. Thời gian thu học phí:

Bắt đầu từ ngày 04/12/2017 đến ngày 23/12/2017;

  1. Mức thu học phí:

* Sinh viên ngành Y đa khoa và Dược học:

1.070.000 đ/sv/tháng x 5 tháng = 5.350.000đồng/SV/HK

* Sinh viên ngành Răng Hàm Mặt chất lượng cao

6.000.000đồng/tháng x 5 tháng = 30.000.000đồng/SV/HK

* Sinh viên diện ngoài Ngân sách

4.400.000đồng/tháng x 5 tháng = 22.000.000đồng/SV/HK

* Sinh viên được miễn, giảm 100% không phải nộp học phí

* Sinh viên được miễn, giảm 70% nộp:

321.000 đồng/tháng x 5 tháng = 1.605.000đồng/SV/HK

* Sinh viên được miễn, giảm 50% nộp:

535.000đồng/tháng x 5 tháng = 2.675.000đồng/SV/HK

  1. Cách thức thu học phí:

- Thu qua Ngân hàng: Sinh viên nộp học phí vào tài khoản tiền gửi cá nhân tại NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), học phí sẽ được thu tự động thông qua hệ thống quản lý thu học phí của Ngân hàng.

* Lưu ý: Ngoài số tiền phải nộp học phí theo quy định, sinh viên phải đảm bảo số dư tối thiểu 50.000đ trong tài khoản, Ngân hàng mới trích nộp được học phí.

*Sinh viên nộp học phí qua Ngân hàng. Khoa trả biên lai học phí theo từng lớp khi kết thúc thời gian nộp học phí qua lớp trưởng.

   Sau thời gian nộp học phí đã thông báo, nếu sinh viên chưa nộp học phí theo quy định sẽ không đủ điều kiện tham gia học và thi hết môn học theo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 của Khoa Y Dược.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: (04) 37450166 (Máy lẻ 314) (trong giờ hành chính).