+84-4-37450188

TB học bổng Kumho Asiana học kỳ 2, năm học 2017-2018

Ngày: 07/03/2018 21:31

Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng học kỳ 2, năm học 2017 - 2018.

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị danh sách sinh viên đã được nhận học bổng Kumho Asiana học kỳ 1, năm học 2017-2018 và tiêu chí xét duyệt, đề cử sinh viên nhận học bổng học kỳ 2 (do Quỹ học bổng gửi kèm theo công văn này).

Tiêu chí xét nhận Học Bổng

Mẫu Tổng hợp đánh giá kết quả học tập

Sơ yếu lý lịch 

Đơn xin tài trợ học bổng 

Trân trọng thông báo./.