+84-4-37450188

TB về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên Khoa Y Dược

Ngày: 02/04/2018 15:33

Căn cứ   Quyết   định số  1507/QĐ-TCCB  ngày  20/05/2010 của  Giám   đốc ĐHQGHN về việc thành lập Khoa Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3848/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/10/2015 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Khoa Y Dược;

Căn cứ Quyết định số 5248/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/12/2014 về việc ban hành  “Ban hành Quy chế Công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội” của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

+ Căn cứ NĐ 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/ 2015 của TTg CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống GD quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học  2020 – 2021;

+ Căn cứ TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 30/03/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống GD quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên khoa Y Dược ngày 26/03/2018;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2017-2018 cho các sinh viên có tên sau (theo danh sách đính kèm).

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng chức năng và các sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chi tiết danh sách tại đây