+84-4-37450188

TB về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên Khoa Y Dược là người dân tộc thiểu số

Ngày: 02/04/2018 15:14

Căn cứ   Quyết   định số  1507/QĐ-TCCB  ngày  20/05/2010 của  Giám   đốc ĐHQGHN về việc thành lập Khoa Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3848/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/10/2015 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Khoa Y Dược;

Căn cứ QĐ số 5248/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành  “Ban hành Quy chế Công tác sinh viên tại ĐHQGHN” của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ QĐ 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của TTg Chính Phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chinh hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét Chế độ xã hội cho sinh viên Khoa Y Dược ngày 23/03/2018;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Thực hiện hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên Khoa Y Dược là người dân tộc thiểu số sau (có danh sách kèm theo).

            Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng chức năng và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem chi tiết Danh sách tại