+84-4-37450188

TB về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Y Dược học kỳ II năm học 2017-2018

Ngày: 02/04/2018 15:25

Căn cứ   Quyết   định số  1507/QĐ-TCCB  ngày  20/05/2010 của  Giám   đốc ĐHQGHN về việc thành lập Khoa Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3848/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/10/2015 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Khoa Y Dược;

Căn cứ Quyết định số 5248/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/12/2014 về việc ban hành  “Ban hành Quy chế Công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội” của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ thông tư liên tịch số 53/1998/TTLB-BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập ban hành kèm theo quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cư Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại QĐ số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của thủ tướng chính phủ;

Căn cứ thông tư liên tịch 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/08/2009 Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Mục I Phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/8/1998 của liên tịch Bộ Giáo tục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với HS, SV các trường đào tạo công lập;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên Khoa Y Dược ngày 26/03/2018;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Thực hiện trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017-2018 cho các sinh viên có tên sau (theo danh sách đính kèm).

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng chức năng và các sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem chi tiết tại đây