+84-4-37450188

Thông báo V/v đăng ký học lại học cải thiện năm học 2017-2018

Ngày: 07/06/2018 10:58

Kính gửi: Sinh viên khoa Y Dược

  Căn cứ kế hoạch Đào tạo năm học 2017 – 2018;

  Để tạo điều kiện thuận lợi cho các em sinh viên đang theo học tại Khoa có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm. Phòng Đào tạo & Công tác HSSV thông báo về việc đăng ký học kỳ hè, năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

1.Đối tượng đăng ký:

- Sinh viên lớp: Y Khoa QH.2012.Y, QH.2013.Y, QH.2014.Y, QH.2015.Y, Dược học QH.2012.Y, QH.2013.Y, QH.2014.Y, QH.2015.Y.

- Sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện, sinh viên chưa học;

2.Thời gian, địa điểm đăng ký:

- Từ ngày: 18/6 – 22/6/2018 ( trong giờ hành chính);

- Tại phòng Đào tạo & Công tác HSSV – Phòng 303, Nhà Y1.

3.Thời gian học, thi dự kiến

- Thời gian học: từ ngày 16/7 – 12/8/2018;

- Thời gian thi: 13/8 – 18/8/2018;

- Địa điểm học: Giảng đường Y1;

Lưu ý:

  • Lớp học phần chỉ được tổ chức nếu đủ số lượng sinh viên đăng ký, bố trí được giảng viên và sinh viên phải đóng học phí theo quy định.
  • Các mẫu đơn trong file đính kèm.

Vậy phòng Đào tạo & Công tác HSSV thông báo để sinh viên các khóa biết và thực hiện./.

 

Chi tiết xem trong file đính kèm.