+84-4-37450188

TB về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, Pháp học kỳ 2 năm học 2018-2019

Ngày: 03/10/2018 10:53

Phòng ĐT & CTHSSV xin gửi tới các bạn sinh viên của Khoa thông tin về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Sciences Po, Pháp học kỳ 2 năm học 2018-2019

1. Đối tượng tham dự: Sinh viên hoặc học viên cao học của ĐHQGHN
2. Thời gian tham dự: 01 kì hoặc 01 năm (từ kì II năm học 2018 - 19)
3. Chỉ tiêu: 05 sinh viên/học viên
Thông tin cụ thể về điều kiện tham dự cũng như biểu mẫu, thủ tục đăng kí, xin xem trong file đính kèm.
Thời gian: Trước ngày 5/10/2018 theo File đính kèm 
Trân trọng./