+84-4-37450188

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Waseda, Nhật Bản trong năm 2019

Ngày: 09/10/2018 09:24

hòng ĐT - CTHSSV xin gửi tới các bạn sinh viên của Khoa thông tin về chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Waseda, Nhật Bản trong năm 2019
1. Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN
2. Thời gian tham dự: năm 2019 ( Kỳ xuân và thu năm 2019) 
3. Chỉ tiêu: 01 sinh viên
Thông tin cụ thể về điều kiện tham dự cũng như biểu mẫu, thủ tục đăng kí, xin xem trong file đính kèm.
Trân trọng./