+84-4-37450188

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Kansai, Nhật Bản

Ngày: 09/10/2018 09:09

Phòng ĐT - CTHSSV xin gửi tới các bạn sinh viên của Khoa thông tin về chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Kansai, Nhật Bản 
1. Đối tượng tham dự: Sinh viên/ học viên cao học hệ chính quy 
2. Thời gian tham dự: 1 kỳ hoặc 1 năm ( Bắt đầu từ kỳ học mùa xuân năm 2019) 
3. Chỉ tiêu: 02 sinh viên/ học viên 
4. Tiêu chí xét chọn: 
- Đáp ứng được yêu cầu của ĐHQGHN và yêu cầu của trường đối tác 
- Đụ sự đề cử của ĐHQGHN 
- Là sinh viên đại học năm thứ 2 hoặc 3 /học viên cao học hệ chính quy đã hoàn thành ít nhất 01 kỳ học trở lên 
- Có điểm Trung bình chung (các kỳ 2.8 / 4.0 trở lên 
- Có trình độ tiếng Anh 5.5 IELTS tương đương với chương trình yêu cầu đào tạo Tiếng Anh,  N2 tiếng Nhật với chương trình yêu cầu đào tạo Tiếng Nhật 
Thông tin cụ thể về điều kiện tham dự cũng như biểu mẫu, thủ tục đăng kí, xin xem trong file đính kèm.
Trân trọng./