+84-4-37450188

Chương trình trao đổi sinh viên dự án EU, SHARE, giai đoạn 5, năm học 2018-2019

Ngày: 09/10/2018 10:56

Phòng ĐT - CTHSSV xin gửi tới các bạn sinh viên của Khoa thông tin về chương trình trao đổi sinh viên  dự án EU, SHARE, giai đoạn 5, năm học 2018-2019
1. Đối tượng tham dự: Sinh viên của ĐHQGHN
2. Các trường đại học đến trao đổi: các trường đại học thành viên của chương trình thuộc khu vực ASEAN vả Châu Âu tham gia dự án EU SHARE , mỗi sinh viên được đăng ký xin học trao đổi tối đa 03 trường 
3. Số lượng sinh viên tiếp nhận/cử đi: 10/10 sinh viên
Thông tin cụ thể về điều kiện tham dự cũng như biểu mẫu, thủ tục đăng kí, xin xem trong file đính kèm.