+84-4-37450188

Thông báo về thu học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

Ngày: 20/11/2018 10:42

Thân gửi các bạn sinh viên Khoa Y Dược 

Hiện nay, phòng ĐT & CTHSSV đã nhận được thông báo chính thức từ phòng Kế Hoạch - Tài Chính về Thông báo mức thu học phí học kỳ 1 /năm học 2018-2019 
- Yêu cầu: Tất cả các sinh viên thực hiện theo đúng quy định về việc thu học phí 
- Thời gian thu học phí:  Bắt đầu từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 22/12/2018
- Mức thu học phí của từng lớp , ngành , khóa xem tại File đính kèm 
- Cách thức thu học phí: Thu qua ngân hàng sinhh viên nộp học phí vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) học phí sau khi sinh viên nộp vào tài khoản cá nhân sẽ được thu tự động thông qua hệ thống quản lý thu học phí của N gân hàng 
- Chú ý: 
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ không thu tiền mặt mà sinh viên phải nộp qua tài khoản cá nhân 
+ Ngoài số tiền phải nộp học phí theo quy định sinh viên phải đảm bảo số dư tối thiểu 50.000đ trong tài khoản thì Ngân hàng mới trích nộp được học phí 
+ Nếu có sai sót về thông tin gì liên quan đến nộp học phí yêu cầu sinh viên liên hệ với cô Nga phòng ĐT & CTHSSV (Phòng 402) Khoa Y Dược 
+ Quá thời gian trên những sinh viên nào chưa hoàn thành việc nộp học phí thì sinh viên đó sẽ tự chịu mọi trách nhiệm và sẽ không được dự thi hết học phần của các môn đã học trong học kỳ 1 
Trân trọng./.