+84-4-37450188

Bảo vệ luận văn

09:15AM - 10:30AM Tại bộ môn P405

Bảo vệ luận văn cấp cơ sở cho nghiên cứu viên Nguyễn Văn Bách. Mời toàn thể cán bộ giảng dạy tham dự