+84-4-37450188

Sinh hoạt khoa học

08:00AM - 02:00PM T 7 nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Người trình bày: GS. Alain Savet, Đại học Toulouse (Pháp) (trình bày bằng tiếng ANh, có phiên dịch)
Thời gian: 14h, thứ 3 ngày 22 tháng 10 năm 2013.
Địa điểm: Phòng họp Khoa Y Dược, tầng 7 nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ trì: GS.TS. Trương Việt Dũng