+84-4-37450188

Thay đổi thời gian tập huấn Website SMP

02:45PM - 04:45PM Tầng 6 Nhà Y1

Kính gửi: Quý Thây/Cô và các đồng chí

Do có công việc đột xuất, Lịch tập huấn thay đổi từ buổi sáng tại P 201 chuyển sang buổi chiều tại tầng 6.

Vậy Phòng KHCN xin thông báo để quý Thầy/ Cô và các đồng chí được biết.

Trân trọng cảm ơn.

Trưởng phòng

Dương Thị Ly Hương