+84-4-37450188

Sáng kiến Đào tạo Hỗ trợ việc ra Quyết định Lâm sàng qua mạng

02:00PM - 05:00PM Hội trường BV E

Buổi Hướng dẫn do Tiến sĩ Vương Tuấn Anh British Medical Journal Clinical Decision Support Training Initiative Implementation Manager and QA lead Vietnam  giới thiệu cách sử dụng kho dữ liệu đào tạo và thực hành y khoa với các nội dung :

- Giới thiệu về BMJ và Sáng kiến Đào tạo Hỗ trợ Quyết định Lâm sàng của BMJ

- Tổng quan hai công cụ hỗ trợ quyết định lâm sàng BMJ Best Practice & Learning

- Giới thiệu các tính năng cơ bản của hai công cụ hỗ trợ quyết định lâm sàng: BMJ Best Practice và Learning

 

Thời gian: 14h chiều ngày 01/10/2018.   
Địa điểm: Hội trường BV E