+84-4-37450188

Tin đào tạo

Thông báo tuyển sinh lớp quản lý bệnh viên

Thông báo tuyển sinh lớp quản lý bệnh viên

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Quản lý bệnh viện” như sau:

Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viên

Thông báo tuyển sinh lớp quản lý chất lượng bệnh viên

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; - Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Quản lý chất lượng bệnh viện” như sau:

Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh lớp phương pháp dạy học lâm sàng

Thông báo tuyển sinh lớp phương pháp dạy học lâm sàng

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Phương pháp dạy – học lâm sàng” như sau:

Xem tiếp
Thông báo tuyển sinh lớp siêu âm tổng quát

Thông báo tuyển sinh lớp siêu âm tổng quát

Căn cứ quyết định số 492/QĐ-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về cấp mã đào tạo liên tục cho các đơn vị tham gia công tác đào tạo cán bộ y tế; Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp “Siêu âm tổng quát” như sau:

Xem tiếp